ЖИГОСАЊЕ

ИЗРИЉАО САМ ОВО НЕДАВНО

 

М. П. ; С. Р. ;  Б. М. ; Р. П. З.

Не само памет, душу а ни пут  нашао није

онај  што с ђаволом тикве сади. Залутао

је у  свој  живот, шипражје сујете, амбиције.

Био је јарац, као млад, лепојкама гугутао.

 

Чиме је, у ствари, песник тај бивши, себе спутао?

Потписник многих књига; песник који то није више?

Ко утопљеник је, на површину мора поезије, исплутао.

 

Био је, кад се размисли боље, горд (ташти избирач).

Завејаће га снег заборава, дуга, неописива зима.

Нашао је , у позним годинама, сасвим прикладан отирач.

 

Никад се није винуо до ретких, музикалних рима.

Никада, у ствари није био, балкански шамански врач.

Да слушао је жуне после кише, друговао с чешљугарима,

складовима, памтивеком, горчином – обичан је трач…

 

Писао је између редова саструганих палимпсеста,

у најбољим тренуцима мрмљао себи у браду, ко јуродив.

Другом је руком склапао срамне пактове, садио тикве

с ђаволом. Ницали су му рукосади : модерни уплив,

 

спрао га је  обилнији пљусак, као прашину, прашину, суварке…

Први обилнији пљусак га је понео, као труло лишће, смеће.

А био је угледан песник, члан ђаволове странке…

 

Шта с толиким његовим писанијама, књигама?Ни сапун

не би могла од тога да скува Будућност, а не чварке!

Није испунио дужност – не зато што није имао среће :

 

мимоишао се са њом као са вољеним бићем.

Друговао је са погрешним људима, премисама,

химерама. Да је друговао са зебом или детлићем,

да је уместо толиких песама написао  пар искрених писама;

 

можда би се примакао миц по миц тајни апсолутног песника?

Да ли је Бог слеп?  Шта анђели раде. Није се питао.

С Богом и Србијом је он свео рачуне – циције! –

још док је  – дрчан,  сав важан  – континетима скитао

 

о туђем руву : о трошку  тзв. тајне полиције!

Уклопио се, доспео на ударне стране,

постао академик, књижевник у футроли, у ливреји.

 

Научио је занат кукавица, подметање јаја.

Научили су га ујдурмама, његови шефови : фарисеји.

Научили су га од почетка, од младости ране.

 

Пало му је, што се каже све могуће, све награде.

Опробао је све ужитке, плус станови и путовања: фрај!

За њега је, и њему сличне, још на земљи и још

поодавно започео, славан живот, и срећа и Рај.

(Епилог)

 

Нека вриште

и треба да вриште!

Почисти их, Дјево Светла,

све опоганише…

 

Млеко, руже и снове.

Сад их тобож тиште

пљачке, неправде нове,

ново  Ђубриште

 

на ком су ђипали

читавог века.

И њега опоганише.

 

Кад говоре, кроз нос  шиште.

Нека шиште

и треба да шиште!

 

*

Нека пиште

и треба да пиште!

Ова земља није земља

већ – гујино гујилиште!

 

Мирођије  у  свакој чорби!

Првоборци из древне бајке!

Почисти их, заувек, Дјево,

те кукавице и издајице своје Мајке.

 

И своје мајке и туђе! Скројили су

Будућност нам лепу –

те гује што  се, сада, у процепу,

 

увијају, као хидре, и шиште ли , шиште.

Нека пиште

и треба да пиште!

_________________

Белешке

У   ф е б р у а р у   с у   м и   с е   д о г а ђ а л е   в а ж н е   с т в а р и ;   о н е   н а ј т у ж н и ј е ,   ј о ш   о д   р а н е   м л а д о с т и .   Н е к а д а   р а с т а н а к ,   с а д а     п о д в л а ч е њ е   ц р т е .   Т а ч к а .   С а д   з н а м   И с т и н у .   И   з н а м   к о м е   в и ш е   н и к а д а   н е ћ у   т е л е ф о н и р а т и .   Б р о ш у р а   О ц а   Ј у с т и н а   :   И С Т И Н А   О   С Р П С К О Ј   П Р А В О С Л А В Н О Ј   Ц Р К В И   У   К О М У Н И С Т И Ч К О Ј   Ј У Г О С Л А В И Ј И .   И з д а њ е   М а н а с т и р а   Ћ е л и ј е   к о д   В а љ е в а ,   1 9 9 0 ,   3 2   с т р .   ( М е м о р а н д у м   О ц а   Ј у с т и н а ,   о б ј а в љ е н   и з   з а о с т а в ш т и н е ;   п р и р е д и о     ј .   А .   Ј е в т и ћ ) .   С т р .   3   :   З а   Ц р к в у   ј е   Б о г   у в е к   н а   п р в о м   м е с т у ,   а   ч о в е к ,   а   љ у д и   у в е к   н а   д р у г о м   м е с т у .  Љ у д и м а   с е   т р е б а   п о к о р а в а т и   с в е   д о к   н и с у   п р о т и в   Б о г а   и   Б о ж и ј и х   з а к о н а . . . П о д в у ч е н о .   У   м н о г о   ч е м у   ј е   Ј у с т и н   у   п р а в у .   С р п с к а   п р а в о с л а в н а   ц р к в а   у   д р у г о ј   п о л о в и н и   2 0 .   в е к а   н а ш л а   с е ,   п о   п р в и   п у т ,   у   с в о ј о ј   х и љ а д у г о д и ш њ о ј   и с т о р и ј и ,   п о д   п о л и т и ч к о м   в л а ш ћ у   н а ч е л н и х   б е з б о ж н и к а ,   н а ч е л н и х   б о г о б о р а ц а ,   н а ч е л н и к   п р о т и в н и к а   В е р е .   П о л а   в е к а   ј е   п л а н с к и ,   с и с т е м а т с к и   п о д р и в а н а   у   ј е д н о м   н е о б ј а в љ е н о м   н е п р е с т а н о м   р а т у ;   р а њ е н а   ј е ,   а л и   н и ј е   п о т п у н о   у н и ш т е н а . . .   Б и л а   ј е   о к р у ж е н а   ш к о л о м ,   у   к о ј о ј   с е   и з у ч а в а о   г л а в н и   п р е д м е т       о б е з б о ж е њ е ;   п р о с в е т о м ,   к о ј а   н е   с а м о   д а   ј е   б и л а   б е з   Х р и с т а ,   н е г о   и   п р о т и в   Х р и с т а ;   в о ј с к о м ,   к о ј а   ј е   о р у ж ј е м   ч у в а л а   д и к т а т у р у   б е з б о ж н и ш т в а ;   д р ж а в н и м   ч и н о в н и ц и м а       у ц е њ е н и м   х л е б о м ;   г р а ђ а н и м а   н а у ч е н и м     д а   з а д и р к у ј у ,   и с м е в а ј у ,   п о т с м е в а ј у   с е . . . Т и т о в о м   Ј у г о с л а в и ј о м   ј е   в л а д а л а       Д р ж а в н а   в е р а   :   о л и ч е њ е   р е н е с а н с а   н е з н а б о ж а ч к е   и д е о л о г и ј е .   Д и к т а т у р о м   б е з б о ж н и ш т в а   н а м е т н у т   ј е   Н о в и   в р х о в н и   б о г ,   А н т и б о г ,   о к р у ж е н   н о в и м   б о г о в и м а   и   и д о л и м а .   1 .   П о з и т и в и с т и ч к а     п с е у д о   н а у к а       м а т е р и ј а л и с т и ч к а   ф и л о с о ф и ј а ,   п с е у д о   к о м у н и с т и ч к а   е т и к а ,   а н а р х и с т и ч к а   е с т е т и к а ,   к њ и ж е в н о с т   д е л и м и ч н и х   и с т и н а . . .   Т о ј   т о б о ж   н о в о ј   д р ж а в н о ј   в е р и ,   т о м   н о в о м   б о г у ,   и л и   и д о л у ,   п р и н о ш е н о   ј е   и   п р и н е т о   н а   ж р т в у   с в е   :   и   с а в е с т   ,   и   в е р а ,   и   п а м е т ,   и   т е л о ,   и   с в е   в и д љ и в о   и   н е в и д љ и в о . . . К у л т   л и ч н о с т и   ј е   п о д р ж а в а н ,   и а к о   ј е   н е к о   в р е м е   к р и т и к о в а н .   Д а к л е ,   в и ш е   о д   п о л а   в е к а   С р б и   с у   ж и в е л и   о б о ж а в а ј у ћ и   с у р о г а т е ,   ф е т и ш е ,   с т р у г о т и н у .     У   к њ и ж е в н о с т и   д р у г е   п о л о в и н е   2 0 .   в е к а   о л и ч е њ е   т е   н о в е   д р ж а в н е   в е р е   с у   т з в .   н а ј в е ћ и   п и с ц и ,   Ћ о с и ћ   ( А .   И с а к о в и ћ . . . ) ,     В а с к о   П о п а ,   Р а и ч к о в и ћ ,   П а в л о в и ћ ,   И .   В .   Л а л и ћ . . . Д а   н е   н а б р а ј а м о   д а љ е . . .   А   о н д а   ј е   д о ш а о   к р а ј   в е к а ,   и . . . и ?   Ш т а   с е   д о г о д и л о ?   У   к њ и ж е в н о с т и ?   К р и т и к а   ?   Н и ј е   с е   п р о с л а в и л а .   Ј е р   ј е   б и л а   р о б   д ж а в н е   в е р е ,   л а ж и .   Н и ј е   б и л а   д о р а с л а   н и   б р е з о в о ј   м е т л и ,   а   н е к м о л и   м е т л и   Д ј е в е   М а р и ј е !   И   т а к о   с у   т з в .   т о б о ж њ е   в е л и ч и н е   а н а р х и с т и ч к е   е с т е т и к е   и   к њ и ж е в н о с т и   д е л и м и ч н и х   и с т и н а   о п е т   о с т а л е   т у ,   к а о   г о м и л е ,   б р д а   и   к а м а р е   ђ у б р и ш т а . . .

 

ЛеЗ 0003561     

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се / Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се / Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се / Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се / Промени )

Повезивање са %s