Ознаке

Vilndorsfska Venera.Najpoznatija poznata skulptura nagog ženskog tela. Stara 50000 godina. Pronađena 1908. godine, 11 sm. Ostaci crveno obojenog. Prezrela debela žena… Spolni organ snažno modeliran… Kosa…, a lice posve zanemareno…
Personifikacija spolnosti premeštanjem uda i testisa na mesto srca Todorovi}eva “Venera” je bogatija u smislu.
Naša Crvenokosa Boginja iz Vojvodine. Sinteza “fabrike za rađanje” i polnog muškog organa. Ona je žrtvovana mesto žene kao prepolovljene figurine da bi zemlja bolje rađala. Primer vrhunske ekonomičnosti izrade u plastici. Primer simboličke zgusnutosti supstance. Ona je žena slonica i Tvigi, i pravi muški mač čija je prava mo}nost u testisima. Možda je u njoj ideja o hermafroditu; jedinstvu muškog i ženskog principa. Jedinstvo aktivnog i pasivnog. Jedinstvo protivurečnosti. Iskre prve sublimacije Jinga i Janga. Ta jedinstva su i u Todorovićevoj Velikoj majci.
Medicinski gledano, klitoris (dražica) je nerazvijeni ud muški (penis), a velike usmine (labija majoris) su testisi, mošnice. Kod žena je falusni erotizam, orgazam.
Naš primitivni umetnik praprapredak je sve te elemente o kojima govorimo naslućivao.
Velika majke je iskra božanstva, gde čovek počinje da poštuje, osim plodnosti zemlje, i vlastitu sposobnost razmnožavanja. Ona je jedna od iskri, etapa prvobitnih božanstava ženskog spola. Znači, iz vremena je tame matrijarhata. Nije iz patrijar-hata, gde je predmet kulta, divljenja, plodnosti falusa, mada se i njegov kult vidi u začetku u Todorovi}evoj Velikoj majci, budu}i da je falus sa testisima “zauzeo” mesto srca…, tog simbola bogatog i širokog smisla.
No, ostavimo kult falusa, koji je kao simbol bio po hramovima, ku}ama, njivama, javnim mestima, u ogrlicama, ukrasnim predmetima. Ali, mislimo da je za sublimaciju, za duhovno oplođavanje, za bogatstvo asocijacija, njegovo mesto u srcu najplodotvornije. Ideje implicirane u Velikoj majci Miroljuba Todorovi}a su iz prvobitnih, prirodnih, mnogobožačkih religija. Možda je ovaj falus sa testisima, ova žena, “Velika majka”, zbog tabua, krije kao tajnu. Tabu ne znači da je bio oslobođen svet iracionalnog. Tabu je gurao nešto u iracionalno. Spolna delatnost, incest… su ograničavani. To ograničavanje je dolazilo od super – ega, od društvenog uređenja, a ne kao izraz apstraktnog morala.
Sva spolnost je bila tajanstvena za čoveka. Možda više ženska spolnost, jer ima, recimo tako, više manifestacija, razuđenija je… Klasna borba muškarac-žena… Te surove i mistične tragove drevnih vremena i sada nalazimo. Žena ne sme da upotrebi muževljevo ime itd. Za dete se kaže ne rodilo se nego “našlo se”… Da ne govorimo o surovim ponašanjima. Mesto gde i danas negde na Zemlji ima mesta: da ženu gone od ku}e kada treba da se porodi. No, sva ta događanja su mnogo značila u oblikovanju verskih ideja. Žena jednako zemlja, kao plodnost. Tipovi golog tela sa istaknutim spolim odlikama.
Eto, ta zbivanja su odražena u nekom smislu, u nagoveštaju, u Todorovi}evoj Velikoj majci sa udom i testisima mesto srca.
Izvesne tajne žene su krile i od roda, moškaraca, pa i od božanstava primitivnih. Te tajne su, izgleda, izmakle i ondašnjim umetnicima prvobitnim, bar likovnim umetnicima, ali, eto, verujemo nisu izmakle iracionalnom i one su prenete i nesvesno unete u veliku majku Miroljuba Todorovi}a. Naravno, možda, i drugih umetnika, samo te ideje treba primetiti i eksplicirati. Todorovi}ev crtež je, izgleda, uhvatio uglavnom taj iracionalni prelaz “kada je u ljudskom društvu muškarac počeo preuzimati vlast, a zemljoradnja i ostali oblici proizvodnje sve su više prelazili u njegove ruke; pretvaralo se obožavanje plodnosti u kult muške spolnosti”, kako kaže nauka.

Str. 11-12, Goleška boginja: (naša velika majka) /        Miodrag Mrkić

________________________________

CIP    Katalogizacija u publikaciji
       Narodna biblioteka Srbije, Beograd
   886.1 – 2
 
      MRKIĆ, Miodrag
                       Goleška boginja: (naša velika majka) / 
      Miodrag Mrkić. – (bibliofilsko izd.). –
      Beograd: feniks, 2002 (Beograd: ***). – 178 str.; 24 sm. –
      (Savremena drama / (feniks, Beograd¹)
 
      Tiraž 113. – Str. 176 – 178: Poreklo / Mihailo Mrkić.
      – Napomene uz tekst

     ID = 93971468

_________________________

Videti više: http://en.wikipedia.org/wiki/Venus_of_Willendorf
Богиња плодности ловачко-сакупљачких друштава, симбол способности жене да штанцује дечурлију ко на траци, aли, пре свега, пример древне уметности.
http://vukajlija.com/vilendorfska-venera
*
Venera iz Paleolita

Austrijska pošta početkom avgusta obeležava stogodišnjicu pronalaženja statuice žene stare preko 20.000 godina

Vilendorfska Venera (nem. Die Venus von Willendorf) je statueta ženske osobe, pronađena 1908. godine na paleolitskom nalazištu blizu Vilendorfa u Donjoj Austriji. Pretpostavlja se da potiče iz perioda od 24.000 do 22.000 godina pre naše ere. Pored „Ranjenog bizona” naslikanog na tavanici pećine Altamira u severnoj Španiji, kao i crteža iz pećine Lasko u Francuskoj predstavlja remek-delo paleolitske umetnosti.
Umetnost ovog perioda uglavnom čine crteži životinja, poput jelena, bizona, mamuta, nosoroga kao i skulpture rađene u kamenu, od gline i kostiju životinje. Te statue su malih dimenzija a najčešće prikazuju žene, pa se nazivaju paleolitske Venere, i do sada ih je u Evropi i Aziji pronađeno više od 130.
Vilendorfska Venera je praistorijski idol plodnosti i materinstva. Otkrio ju je i opisao austrijski arheolog Jozef Sombati (nem. Josef Szombathy). Statueta je visoka 11,1 centimetar, a oblikovana je od krečnjačkog kamena obojenog crvenim okerom.
Videti više: http://www.politika.rs/rubrike/sharena-strana/Venera-iz-paleolita.lt.html

Advertisements